Ashok India Travels  
 
 
 
 
 
 
Rajasthan Tours
 
Rajasthan and Taj Mahal 14d
 
Duration : 14 Days / 13 Nights
Destinations: New Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra (Taj Mahal) - New Delhi
...more
 
 
Rajasthan and Varanasi 18d
 
Duration : 18 Days / 17 Nights
Destinations: New Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra (Taj Mahal) - Orchha - Khajuraho - Flight - Varanasi - Flight - New Delhi
...more
 
 
Rajasthan and Nepal 21d
 
Duration : 21 Days / 20 Nights
Destinations: New Delhi - Mandawa - Bikaner - Jaisalmer - Jodhpur - Ranakpur - Udaipur - Pushkar - Jaipur - Agra - Orchha - Khajuraho - Flight - Varanasi - Flight - Delhi - Flight - Kathmandu - Flight - New Delhi
...more
 
 
Rajasthan and Goa 15d
 
Duration : 15 Days / 14 Nights
Destinations: New Delhi - Flight - Udaipur - Narlai - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Jaipur - Agra (Taj Mahal) - New Delhi - Flight - Goa - Flight - New Delhi
...more
 
 
Best of North India 15d
 
Duration : 15 Days / 14 Nights
Destinations: New Delhi - Flight - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Bikaner - Jaipur - Agra (Taj Mahal) - Orchha - Khajuraho - Flight - Varanasi - Flight - New Delhi
...more